K+F glosszárium

K+F glosszárium
2023.04.04.
Czibók Balázs

A kutatás és fejlesztés (K+F), vagyis research and development (R&D) világunk egyik mozgatórugója, a nemzetgazdaságok állapotának fontos indikátora, önálló gazdasági szektor.

A K+F célja az ismeretanyag szisztematikus bővítése, majd lehetőleg alkalmazása a gyakorlatban is. Egyetemünkön számos kutatással és fejlesztéssel összefüggő tevékenység zajlik, ezért ebben a szószedetben összegyűjtöttünk néhány hasznos kifejezést a K+F világából.

A glosszárium szó tárgycsoportonként összeállított szójegyzéket jelent, jelen esetben ez a tárgycsoport a kutatás és fejlesztés, research and development.

Ha hasznosnak találtad a szótárat, mentsd el a kedvencek közé!

 

Alapkutatás: 

Kísérleti vagy elméleti munka, amelyet elsősorban a jelenségek vagy megfigyelhető tények hátterével kapcsolatos új ismeretek megszerzésének érdekében folytatnak, anélkül, hogy kilátásba helyeznék azok közvetlen üzleti alkalmazását vagy felhasználását.

 

Alkalmazott kutatás:

Tervezett kutatás vagy célzott vizsgálat, amelynek célja új ismeretek, tudás és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások, technológiák vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez vagy már létező termékek, eljárások, szolgáltatások jelentős továbbfejlesztéséhez.

 

Big data: 

Nagy mennyiségben és változatban képződő adatfolyam, amelyet összegyűjtve és feldolgozva még hatékonyabbá lehet tenni akár a felhasználók online viselkedésének megértését, vagy akár tudományos kutatásokban hasznosítani ezt a folyamatos adattermelést.

 

Bitorlás: 

A szabadalmi oltalom alatt álló találmány jogosulatlan hasznosítása (szabadalombitorlás), illetve egy szabadalom vagy szabadalmi bejelentés tárgyának más találmányából történő jogosulatlan átvétele (találmánybitorlás); a Büntető Törvénykönyv (2012. évi C. törvény) fogalma.

 

Empirikus kutatás:

Megfigyeléseken vagy megismételhető kísérleteken gyűjtött adatokat felhasználó kutatás. Általában egy kérdés vagy hipotézis megválaszolására készítik.

 

Ex-ante értékelés: 

Vagyis előzetes értékelés. A program helyzetelemzésen alapuló célszerűségének és a célok eléréséhez felhasználni javasolt eszközök megfelelőségének vizsgálata.

 

Franchise: 

Szerződéskötés után folytatott együttműködési forma, amely során a franchise tulajdonosa egy értékkel bíró nevet és már működő üzletvezetési modellt kap, aki ennek cserébe pénzt fizet és igazodik a márka egyéb elvárásaihoz.

 

GDP: 

Bruttó hazai termék, vagyis gross domestic product. Az ország területén megtermelt javak és szolgáltatások értékének összege. Az életszínvonal és a fejlettség egyik lehetséges mutatója.

 

Hatásindikátor

A projekt olyan következményeire utaló mutatószám, amely jellemzően közvetlenül és hosszabb időtávon jelentkezik. A hatás bekövetkezése a projekten kívül álló tényezőtől is függhet (például munkahelyteremtés, profitnövekedés, tudományos eredmények idézettsége, felhasználása más eljárásokban).

 

Immateriális javak: 

Fizikai vagy pénzügyi formában nem megjelenő eszközök, mint például szabadalom, licencia, know-how vagy egyéb szellemi tulajdon.

 

Inkubáció

Kis és kezdő cégek továbbfejlődését segítő rendszer, amely lehetővé teszi az ötleteik megvalósítását és piacra juttatását. 

 

Innováció

Egy új vagy továbbfejlesztett termék vagy folyamat, vagy ezek kombinációja, amely jelentősen különbözik a jogi formájától vagy finanszírozási módjától függetlenül az adott szervezet korábbi termékeitől vagy folyamataitól, és amelyet termék esetén a potenciális felhasználók számára elérhetővé tettek, vagy amelyeket folyamat esetén a szervezet használatba vett.

 

Iparjogvédelem

A szerzői joggal együtt a szellemi alkotások védelmében hozott jogintézmény. Formái hazánkban a találmányok, a használati minták, a dizájnok, a növényfajták, a különböző árujelzők, úgymint a védjegyek és a földrajzi árujelzők.

 

K+F

Kutatás és fejlesztés, vagyis research and development (R&D). A tudásbázis szisztematikus és célzott növelése többek között alapkutatások, alkalmazott kutatások és kísérleti fejlesztések során.

 

Kifogás

A jogorvoslati kérelem egy formája, amelyet a támogatóhoz a pályázó, támogatási jogviszony esetén a kedvezményezett nyújthat be akkor, ha a teljes pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződés(ek) megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás vagy döntés jogszabálysértő, illetve a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik.

 

Know-how

Bevált megoldások; ismeretek, elvek és alkalmazások összessége. A know-how eladható vagy átruházható. Védett ismeret (know-how) az üzleti titoknak minősülő, azonosításra alkalmas módon rögzített, műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, megoldás, tapasztalat vagy ezek összeállítása.

 

Konzorcium

Részes felek polgári jogi szerződésben szabályozott munkamegosztásán alapuló együttműködés kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység közös folytatása vagy egy kutatás-fejlesztési és innovációs projekt közös megvalósítása céljából.

 

Körforgásos gazdaság

A termékek élettartamát, előállítási és használati költségeit csökkentő gazdasági elgondolás, amely a fenntartható fejlődés érdekében született.

 

Kvalitatív kutatás

A minőségi jellemzőkre koncentráló és mélyebb összefüggések feltárására is alkalmas kutatási módszer, jellemző formája például az interjú.

 

Kvantitatív kutatás: 

Olyan kutatás, amely elsősorban számszerűsíthető adatokat gyűjt és az azok alapján von le strukturált következtetéseket.

 

Monitoring

Az értékeléssel összefüggő olyan folyamat, amelynek feladata az egyes KFI (kutatás, fejlesztés és innováció) programok és KFI projektek szakmai és pénzügyi előrehaladásának rendszeres nyomon követése, vizsgálata, amely alapján javaslat fogalmazható meg a szükséges beavatkozásokra.

 

Nyílt hozzáférés

Angolul open access; a tudás és az ismeretek bárki számára elérhető és adaptálható megosztása.

 

Prototípus

Egy jövendőbeli (vagy egy továbbfejlesztett) termék modellje, amit elsősorban a koncepció és a későbbi gyártás, hasznosíthatóság szempontjai szerint tesztelnek.

 

Startup cég

Kezdő, gyors növekedési potenciállal rendelkező, nemzetközi piacokat célzó innovatív mikro- vagy kisvállalkozás, melyet a befektetés időpontja előtt 3 évvel jegyeztek be, és a tőzsdén nem jegyzett.

 

Szabadalom

A találmányra fennálló jogi oltalom neve a szabadalom vagy szabadalmi oltalom.

 

Szellemi tulajdon

Az elme szüleményeit értjük alatta. Ide tartoznak a találmányok, az irodalmi és művészeti alkotások, valamint a kereskedelemben alkalmazott megjelölések, nevek, képek és formák. Két fajtája a szerzői jog és az iparjogvédelem.

 

Szerzői jog

Irodalmi, tudományos, művészeti alkotások és azok felhasználására vonatkozó rendelkezés, amely a szellemi tulajdon alkotójának jogait védi.

 

Találmány

Termékre vagy eljárásra vonatkozó új műszaki megoldást; az azon fennálló jogi oltalom neve pedig szabadalom vagy szabadalmi oltalom.

 

Technológiatranszfer:

 A technológia adásvétele, kétirányú tevékenység, amely lejhet módszer vagy eszköz is.

 

OECD: 

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, Organisation for Economic Co-operation and Development. Hazánk 1996 óta tagja. A globális gazdaság egyik diplomáciai platformja, 38 állam, többek között az összes EU-tagállam, az USA, Kanada, Ausztrália, Dél-Korea, Japán, Törökország és Svájc részvételével.

 

Pitch

Rövid, tömör, gyakorlással elsajátított beszéd, amelynek célja formális vagy informális keretek között felkelteni a hallgatóság figyelmét a beszélő projektjei vagy üzleti ötletei felé.

 

Védjegy

Világos, egyértelmű, pontosan ábrázolható azonosító jel, amely képes a céget vagy terméket megkülönböztetni másoktól. Ez a jogi forma segíti a fogyasztók tájékozódását is.

Megosztom:
Hasonló témájú írások: